Registration


การลงทะเบียนนำเสนอผลงานและวิธีการชำระเงิน

1. ลงทะเบียน

เจ้าของบทความ (ผู้นำเสนอผลงาน) คนละ 5,500 บาท / 1 บทความ
ค่าใช้จ่ายสำหรับหน้าที่เกิน 350 บาท / หน้า

2. ผู้สนใจเข้าร่วมงาน

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน คนละ 4,000 บาท