Date

May 14-15, 2020

Participants

250 Persons

Ann0uncment

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ทางคณะผู้จัดงาน NCCIT2020 ตระหนักถึงสุขภาพของผู้ร่วมงานทุกท่าน และหลีกเลี่ยงการชุมนุมในพื้นที่ๆ มีคนหนาแน่น คณะผู้จัดงาน NCCIT2020 ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอผลงานที่ได้รับการตอบรับ ผ่าน Virtual Presentation System โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถนำเสนอ หรือรับชมการนำเสนอผ่านทางระบบดังกล่าว

ทางคณะผู้จัดงานฯ จะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง หรือติดต่อสอบถาม อ.ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล ผ่านทาง watchareewan.j@it.kmutnb.ac.th ได้

ทางคณะผู้จัดงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารูปแบบการนำเสนอผลงานผ่าน Virtual Presentation System นี้จะทำให้ผู้นำเสนอทุกท่านได้รับความสะดวก

หมายเหตุ
1. กระบวนการส่งบทความ / Review แก้ไข การรวบรวมบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการลงทะเบียนนำเสนอผลงาน ยังดำเนินการตามขั้นตอนปกติ
2. บทความวิจัยทุกฉบับที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอภายในงาน NCCIT2020 จะถูกบรรจุอยู่ใน รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings)
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ประกอบด้วย รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) เสื้อ กระเป๋า ค่าจัดส่งไปรษณีย์ และ Virtual Presentation System
4. ผู้นำเสนอทุกท่าน จะได้รับ Conference Certificate

News

Overview

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะด้านธุรกิจจะมีการแข่งขันสูงมากขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อนักการศึกษาและนักวิจัยที่ต้องทำการวิจัยและพัฒนาให้มีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้งานอยู่เสมอ ผลการวิจัยและการค้นพบใหม่ควรได้รับการถ่ายทอดสู่สังคมนักวิจัยและชุมชนไอทีอย่างต่อเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020) ร่วมกับการประชุมระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (IC2IT2020) เป็นเวทีในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข่าวสาร วิทยาการความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการค้นคว้าวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งนำเสนอความรู้และผลงานการวิจัยสู่สังคมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

เครือข่ายผู้จัดงานประชุมวิชาการ NCCIT2020 ครั้งนี้ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Fern University in Hagen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Chemnitz University สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย Hanoi National University of Education สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ การประชุมวิชาการครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (สคทส.)

Alt image

Important date

ACTIVITIES DATE
Paper Submission Deadline February 24th, 2020
March 9th, 2020
Decision Notification: Febuary 14th – March 20th, 2020
Camera Ready Version: March 7th – 27th, 2020
Advanced Registration: March 9th – 30th, 2020

Responsible Organizations

Objective / Significances