Registration

การลงทะเบียนนำเสนอผลงานและวิธีการชำระเงิน

 

1. ลงทะเบียน

เจ้าของบทความ (ผู้นำเสนอผลงาน) 4,500 บาท
ค่าใช้จ่ายสำหรับหน้าที่เกิน (ต่อหน้า) 200 บาท

2. ผู้สนใจเข้าร่วมงาน

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน 3,000 บาท